Odpowiedzialność członków zarządu – jaki ma zakres?

Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. dotyczy należności głównej wynikającej z umowy lub faktury (oczywiście w tej części, która nie została wierzycielowi zwrócona bądź dobrowolnie przez samą spółkę, bądź też na skutek egzekucji prowadzonej z jej majątku). Często nie jest to jedyny dług spółki.

Jakie należności musi spłacić spółka?

Opóźnienie w płatności zobowiązań powoduje powstanie kosztów związanych ze skierowaniem przez wierzycieli spółki sprawy o zapłatę na drogę sądową. Oprócz długu głównego zwykle na spółce ciąży również obowiązek zapłaty następujących należności:

  • odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności należności głównej,
  • uiszczonej przez wierzyciela opłaty od pozwu,
  • zasądzonych na rzecz wierzyciela w toku procesu kosztów zastępstwa procesowego wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa,
  • kosztów uzyskania klauzuli wykonalności,
  • kosztów zastępstwa w postępowaniu klauzulowym,
  • kosztów postępowania egzekucyjnego,
  • kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Wysokość wskazanych należności może być porównywalna z wysokością samego długu głównego.  Czy odpowiedzialność członków zarządu obejmuje również odsetki za opóźnienie w płatności długu przez spółkę oraz za poniesione przez wierzyciela koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego?

Odpowiedzialność członków zarządu za odsetki od należności głównej

Odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca. Wątpliwości w tym zakresie rozwiał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. akt: III CZP 118/06. Argumentuje się, że odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o.o. ma służyć ochronie interesu wierzyciela. Funkcja ta realizowana będzie w najszerszym zakresie wówczas, gdy członkowie zarządu ponosić będą odpowiedzialność za całość długu spółki. Ponadto warunkiem dochodzenia roszczeń jest wykazanie bezskuteczności egzekucji prowadzonej z majątku spółki. Wiąże się to zwykle z koniecznością poniesienia przez wierzyciela kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego. Gdyby zwrot tych należności nie mógł być dochodzony od członka zarządu, stanowiłyby one stratę po stronie wierzyciela.

Zainteresował Cię ten temat? Dowiedz się jakie są najczęstsze metody obrony członków zarządów spółek z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *