Wspólnoty mieszkaniowe – obsługa prawna

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych stanowi ważną część naszej działalności. Wspólnoty mieszkaniowe spotykają się bowiem z problemami prawnymi na różnych płaszczyznach działalności. Muszą godzić, często sporne, interesy swoich członków. Niezbędne jest też, by dbały o dobrą kondycję finansową. Z ich majątku finansowane są m.in. remonty, a także usługi służące bieżącemu utrzymaniu nieruchomości wspólnej. Konieczna jest również wiedza w zakresie prawa budowlanego. Dokonywanie przebudowy lub rozbudowy budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowania całego procesu budowlanego.

Z tego względu wspólnoty mieszkaniowe nierzadko potrzebować będą wsparcia ekspertów z różnych dziedzin prawa. Nasza kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Do najczęstszych obszarów działalności należy:

Windykacja kosztów zarządzania nieruchomością wspólną

DKOW reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe na wszystkich etapach procesu odzyskiwania wierzytelności. Standardowa procedura obejmuje:

 • skompletowanie pełnej dokumentacji,
 • ustalenie rzeczywistej wysokości zadłużenia,
 • ustalenie osoby dłużnika,
 • etap polubowny – wysyłanie wezwań do zapłaty i próba negocjacji dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 • skierowanie pozwu o zapłatę,
 • zastępstwo w toku procesu, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych,
 • zastępstwo w postępowaniu przed sądem II instancji.


Egzekucja zasądzonych wierzytelności:

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych dotyczy także egzekucji wierzytelności. W przypadku braku dobrowolnej spłaty konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Kancelaria zwykle podejmuje następujące działania:

 • uzyskanie klauzuli wykonalności,
 • skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji do wszystkich składników majątku dłużnika,
 • aktywny udział w ustalaniu majątku dłużnika,
 • kierowanie wniosku o poszukiwanie majątku dłużnika,
 • złożenie wniosku o dokonanie czynności terenowych,
 • kompleksowe prowadzenie egzekucji z nieruchomości wraz z aktywnym poszukiwaniem jej nabywców.


Prowadzenie spraw o uchylenie uchwały:

Właściciele lokali posiadają uprawnienie do zaskarżania uchwał wspólnoty jeżeli uznają, że jest ona niezgodna z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzenia nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy właściciela. Stroną pozwaną w takim procesie są wspólnoty mieszkaniowe. Nierzadko sprawa taka ma dla nich kluczowe znaczenie. Zwykle zaskarżane są uchwały dotyczące wysokości opłat związanych z kosztami zarządu nieruchomością wspólną. Z tego względu uzasadniony jest aktywny udział wspólnoty mieszkaniowej w toku procesu. Pomoc prawna w tego typu sprawach zwykle obejmuje:

 • konsultacje i ocenę szans wygrania sprawy,
 • przygotowanie dowodów do sprawy,
 • spotkanie z lokatorami w celu uzyskania informacji kluczowych dla sprawy,
 • przygotowanie pism procesowych,
 • udział w rozprawach.

Świadczenie usług pomocy prawnej przy sporach z deweloperami dotyczących wad części wspólnych budynku:

Nierzadko po dokonaniu odbioru lokali ujawniają się wady wykonania części wspólnej budynku. Deweloperzy nie zawsze są skłonni do usunięcia ich dobrowolnie. Z tego względu pojawia się potrzeba zastępowania wspólnot mieszkaniowych przez profesjonalnych pełnomocników. Usługi DKOW obejmują zwykle:

 • pomoc w ustaleniu zakresu wad oraz ich wartości przy udziale specjalistów z branży budowlanej współpracujących z kancelarią,
 • przygotowanie pisma do dewelopera obejmującego roszczenia wspólnoty oraz propozycje ugodowego zakończenia sporu,
 • prowadzenie negocjacji z deweloperem,
 • przygotowanie materiału dowodowego niezbędnego do skierowania sprawy na drogę sądową,
 • przygotowanie pozwu i innych pism procesowych,
 • udział w rozprawach,
 • ustosunkowanie się do opinii biegłych, które zostały sporządzone w toku procesu.

Sporządzanie opinii prawnych oraz projektów umów, które zawierać będzie wspólnota oraz wszelkich innych dokumentów kierowanych do kontrahentów jak również organów administracyjnych:

Wspólnoty mieszkaniowe w celu wypełniania nałożonych na nią funkcji zmuszone są do korzystania z usług różnych firm zewnętrznych. Istotne jest, by zawierane przez nie umowy były sporządzane w sposób poprawny z prawnego punktu widzenia, w należyty sposób zabezpieczający ich interesy. Nierzadko wspólnota mieszkaniowa potrzebuje fachowej opinii przed podjęciem określonych działań. Z tego względu DKOW świadczy następujące usługi:

 • sporządzanie projektów umów,
 • weryfikacja projektów umów przygotowanych przez kontrahentów wspólnoty mieszkaniowej wraz ze wskazaniem zagrożeń związanych z poszczególnymi zapisami,
 • udział w negocjacjach warunków umów,
 • przygotowanie opinii prawnych wyjaśniających zagadnienia prawne budzące wątpliwości wspólnoty mieszkaniowej,
 • udzielanie konsultacji w bieżących sprawach wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie korespondencji do kontrahentów wspólnoty mieszkaniowej oraz do organów administracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *