Kredyty frankowe – co można zrobić?

Kredyt frankowy wielu przysporzył niemałych problemów w kwestii spłaty rat zobowiązania. Według zapewnień „specjalistów” z banków, kredyt we frankach miał być dla nas o wiele korzystniejszy niż tradycyjny. Jednak rosnący kurs franka szwajcarskiego – a co za tym idzie rosnące raty kredytów, rujnują budżety wielu osób, zmuszając do regulowania coraz to wyższych kwot.

Czytaj dalej „Kredyty frankowe – co można zrobić?”

Wspólnoty mieszkaniowe – obsługa prawna

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych stanowi ważną część naszej działalności. Wspólnoty mieszkaniowe spotykają się bowiem z problemami prawnymi na różnych płaszczyznach działalności. Muszą godzić, często sporne, interesy swoich członków. Niezbędne jest też, by dbały o dobrą kondycję finansową. Z ich majątku finansowane są m.in. remonty, a także usługi służące bieżącemu utrzymaniu nieruchomości wspólnej. Konieczna jest również wiedza w zakresie prawa budowlanego. Dokonywanie przebudowy lub rozbudowy budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowania całego procesu budowlanego.

Czytaj dalej „Wspólnoty mieszkaniowe – obsługa prawna”

Odpowiedzialność członków zarządu – jaki ma zakres?

Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. dotyczy należności głównej wynikającej z umowy lub faktury (oczywiście w tej części, która nie została wierzycielowi zwrócona bądź dobrowolnie przez samą spółkę, bądź też na skutek egzekucji prowadzonej z jej majątku). Często nie jest to jedyny dług spółki.

Czytaj dalej „Odpowiedzialność członków zarządu – jaki ma zakres?”

Rozkład ciężaru dowodu w sprawie przeciwko członkowi zarządu spółki z o. o.

Rozkład ciężaru dowodu (czyli okoliczności, które każda ze stron powinna udowodnić w toku procesu) w sprawach przeciwko członkom zarządu regulowany jest przez Przepisy Kodeksu spółek handlowych w sposób korzystny dla wierzycieli spółki. Wierzyciel musi bowiem wykazać, że jego wierzytelność stwierdzona jest tytułem egzekucyjnym (zwykle jest to prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty), a ponadto jakie osoby wchodziły w skład zarządu spółki w okresie istnienia zobowiązania oraz bezskuteczność prowadzenia egzekucji przeciwko spółce.

Czytaj dalej „Rozkład ciężaru dowodu w sprawie przeciwko członkowi zarządu spółki z o. o.”

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o. o. za długi spółki

Jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. jeśli chodzi o długi zaciągnięte przez spółkę?

W ostatnich latach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się coraz częstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej wybieraną przez przedsiębiorców. Wynika to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze w 2009 roku obniżona została kwota minimalnego kapitału zakładowego spółki. Obecnie wynosi ona 5 000 zł. Oznacza to, że dysponując taką sumą (lub jej równowartością w innych przedmiotach) można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj dalej „Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o. o. za długi spółki”

Obrona członków zarządu spółki z o. o.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych regulują okoliczności, których zaistnienie wyłącza odpowiedzialność członków zarządu. W zasadzie tylko wykazanie jednej z nich umożliwia tym osobom uniknięcie odpowiedzialności za długi spółki. Z tego względu procesy przeciwko członkom zarządu charakteryzują się pewną powtarzalnością. Doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw pozwala minimalizować ryzyko przegranej.

Czytaj dalej „Obrona członków zarządu spółki z o. o.”

Opłaty likwidacyjne jako klauzule niedozwolone

Polskie prawo chroni konsumentów przed przedsiębiorcami, którzy, wykorzystując swoją silniejszą pozycję przy zawieraniu umowy, narzucają drugiej stronie niekorzystne dla niej postanowienia. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których prawa i obowiązki stron, poza umową, regulują również ogólne warunki, regulaminy lub podobne akty. W takich przypadkach konsument nie ma żadnego wpływu na treść tych postanowień i ograniczony jest wyłącznie do przyjęcia ich w całości lub zrezygnowania z zawarcia umowy. Zdarza się również, że zapisy takich aktów są nieprecyzyjne lub niejasne, co dodatkowo pogarsza sytuację konsumenta.

Czytaj dalej „Opłaty likwidacyjne jako klauzule niedozwolone”

Niedozwolone opłaty likwidacyjne

Zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Czy więc na tej podstawie będą również niedozwolone opłaty likwidacyjne?

Czytaj dalej „Niedozwolone opłaty likwidacyjne”