Co powoduje, że dług wzrasta z upływem czasu? - blog ekspercki DKOW

Co powoduje, że dług wzrasta z upływem czasu?

3 marca 2020

Zadłużenie istniejące w chwili wymagalności wierzytelności jest niższe niż zadłużenie przeterminowane. Choć jest to komunał, to uświadamiamy go sobie dopiero w chwili eskalacji długu. Warto przybliżyć, jakie elementy mogą składać się na całość zadłużenia.

Należność główna wraz z odsetkami

Przede wszystkim na dług składa się należność główna. Można by rzec, że jest to pierwotna część wierzytelności. Zasadniczo to od jej wysokość zależy, do jakich rozmiarów będą mogły urosnąć inne elementy składowe długu. Jednym z takowych są odsetki, a więc świadczenie uboczne należności głównej. Wysokość odsetek jest różna w zależności do tego, na co umówili się kontrahenci, oraz od ich charakteru podmiotowego. Zasadniczo, w przypadku braku postanowień umownych należą się odsetki ustawowe za opóźnienie lub odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Rekompensata w długu

Jedną z dodatkowych należności, o które wzrasta dług jest rekompensata. Przysługuje ona w przypadku, gdy dług powstał pomiędzy podmiotami profesjonalnymi. Jej wysokość jest zależna od wysokości zadłużenia – rekompensaty zwiększają się skokowo. Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Koszty procesu w długu

W przypadku uzyskania przez wierzyciela wyroku sądowego wysokość zadłużenia zwiększa się o zasądzone w tym wyroku koszty procesu. Ich główną składową mogą stanowić koszty zastępstwa procesowego wierzyciela zastępowanego przez profesjonalnego pełnomocnika, które podobnie jak rekompensaty, są zależne od wysokości należności głównej.

Koszty klauzulowe i egzekucyjne

W sytuacji skierowania sprawy do egzekucji komorniczej, dłużnika będą obciążały dalsze koszty związane z tymże postępowaniem. Do nich także mogą zaliczać się koszty zastępstwa procesowego wierzyciela zastępowanego przez profesjonalnego pełnomocnika. Jednocześnie zaznaczyć należy, że egzekucja z wyroku zasadniczo nie odbędzie się z pominięciem uprzedniej wobec niej procedury klauzulowej. To postępowanie również wiążę się z kosztami, które obciążać będą dłużnika.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Powrót do strony głównej Bloga