Co to jest cesja wierzytelności i na czym polega? - blog ekspercki DKOW

Co to jest cesja wierzytelności i na czym polega?

29 marca 2020

Zasadniczo wierzytelność nie jest przywiązana do jej pierwotnego posiadacza. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie kwestii dziedziczenia, ale i możliwości przeniesienia jej za życia na inną osobą. Samo przeniesienie wierzytelności odbywa się w drodze umowy, określanej mianem przelewu lub cesji wierzytelności.

Spis treści

  1. Cesja wierzytelności wg. definicji
  2. Cesja wierzytelności z punktu widzenia dłużnika
  3. Czemu zatem ma służyć cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności wg. definicji

Cesja wierzytelności jest umową zawieraną pomiędzy pierwotnym wierzycielem (określanym mianem cedenta) a przyszłym wierzycielem (określanym mianem osoby trzeciej lub też cesjonariusza). Jej zawarcie skutkuje zmianą wierzyciela – można by rzec – w pełnej rozciągłości. Zgodnie bowiem z regulacją Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 509 § 2 k.c., „wraz z wierzytelnością na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki”.

Cesja wierzytelności z punktu widzenia dłużnika

Z punktu widzenia dłużnika, cesja przysługującej wobec niego wierzytelności nic nie zmienia. Nadal jest on zobowiązany do świadczenia, tyle że na rzecz innej osoby – cesjonariusza. Z uwagi na to, zaangażowanie dłużnika w samą umowę cesji praktycznie nie ma miejsca. Odbywa się jedynie pośrednio, to jest w ramach obciążającego cedenta obowiązku powiadomienia dłużnika o dokonanej cesji. Oznacza to więc między innymi, że na samym etapie dokonywania przelewu wierzytelności, dłużnik cesji sprzeciwić się nie może.

Niemniej dłużnik może wpłynąć na dopuszczalność przyszłej cesji na etapie kształtowania stosunku prawnego ze swoim pierwotnym wierzycielem. Kodeks cywilny bowiem wyraźnie stanowi, że przelew nie może dotyczyć tych wierzytelności [Interesuje Cię wycena wierzytelności?], co do których umawiające się strony wyraźnie wyłączyły taką możliwość. Nadto cesja wierzytelności jest niedopuszczalna, gdy przepis szczególny tak stanowi lub gdy sprzeciwia się temu właściwość zobowiązania.

Czemu zatem ma służyć cesja wierzytelności?

Słowem zakończenia warto wskazać, że cesja wierzytelności stanowi doskonałe narzędzie służące odzyskiwaniu przysługujących pierwotnemu wierzycielowi należności. Choć bowiem następuje to z pewną stratą (cena zakupu wierzytelności jest z reguły zdecydowanie niższa od jej wartości), to cedent uzyskuje natychmiastowe zaspokojenie, nie martwiąc się przy tym choćby o skuteczność egzekucji cedowanej wierzytelności.

Źródła

  1. https://www.lexlege.pl/kc/art-509/
  2. https://www.arslege.pl/przelew-wierzytelnosci-hipotecznej/k49/a7233/
  3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Autor tekstu: Rafał Ponichtera

Powrót do strony głównej Bloga