Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - blog ekspercki DKOW

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

31 marca 2020

Pytanie od Klienta: W dniu wczorajszym dostałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym sąd zobowiązuje mnie do zapłaty określonej kwoty na rzecz rzekomego wierzyciela. Problem w tym, że nie zgadzam się z istnieniem tej należności, o czym wierzyciel został poinformowany. Jak to możliwe, że sąd uznał tą należność za zasadną a ja nie miałam nawet możliwości przedstawić swojej odpowiedzi?

Spis treści

  1. Czym jest postępowanie upominawcze?
  2. W jaki sposób sąd wydaje nakaz zapłaty?
  3. Sprzeciw od nakazu zapłaty – co dalej?

Czym jest postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze to odrębny tryb dochodzenia roszczeń pieniężnych, które jest uregulowany w KPC-Kodeksie postępowania cywilnego. U jego podstawowych założeń leży prostota i prędkość postępowania, więc jego przebieg jest mocno uproszczony. Nakaz zapłaty jest wydawany na podstawie twierdzeń zawartych w pozwie, chyba że zajdzie jedna z przesłanek uniemożliwiających jego wydanie, tj.: roszczenie jest oczywiście bezzasadne, twierdzenia co do faktów budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego, miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, albo nie można mu doręczyć nakazu w kraju. Ponadto sąd wydając nakaz zapłaty bada tylko i wyłącznie dokumenty dołączone do pozwu, nie biorąc pod uwagę innych okoliczności. W uproszczeniu mówiąc sąd wydaje nakaz zapłaty tylko w oparciu o twierdzenia powoda.

W jaki sposób sąd wydaje nakaz zapłaty?

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie przesądza jednak ostatecznie o istnieniu roszczenia. Procedura wydania nakazu zapłaty jest uproszczona, ale jego uchylenie jest równie proste. Wystarczy, że pozwany wniesie do sądu sprzeciw od nakazu a ten zostaje uchylony z mocy prawa. Są w zasadzie tylko dwa warunki skuteczności sprzeciwu – musi być wniesiony przez uprawnioną osobę oraz z dochowaniem czternastodniowego terminu. Jeśli pozwany nie dochowa terminu, nakaz staje się prawomocny i w zasadzie kończą się nasze możliwości odwoławcze.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co dalej?

Wraz ze sprzeciwem należy przedstawić wszelkie zarzuty, twierdzenia i dowody. Jeśli nie wykonamy tych czynności w sprzeciwie a będziemy próbowali je uzupełnić, to sąd może nie brać ich pod uwagę. Aby sąd badał później złożone twierdzenia bądź dowody, należy uprawdopodobnić, że strona nie złożyła ich bez własnej winy lub powstały inne nadzwyczajne okoliczności.

Podstawowe przyczyny złożenia sprzeciwu to: przedawnienie, nienależne roszczenie, wcześniejsze spełnienie roszczenia lub spór co do jego istnienia. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc a sąd rozpoczyna procedurę badania zasadności roszczenia.

Masz problem ze ściągnięciem długu od kontrahenta? Skuteczna windykacja w DKOW Wierzytelności – sprawdź.

Autor tekstu: Rafał Ponichtera

Powrót do strony głównej Bloga