Windykacja należności spółki z.o.o. - blog ekspercki DKOW

Windykacja należności od spółki z o.o.

7 maja 2020

Zdarza się, że zawieramy umowę z podmiotem, nie zastanawiając się nad tym, w jaki sposób możliwe będzie dochodzenie od niego swoich roszczeń. Tego rodzaju nonszalancja, choć oparta o naturalne zaufanie do kontrahenta, może doprowadzić do sytuacji, gdy nie będziemy w stanie odzyskać należnych nam świadczeń. Szczególnie skomplikowane może okazać się prowadzenie windykacji należności wobec spółki z o.o.

Czym jest spółka z.o.o.?

Spółka z o.o., a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi podmiot prawa handlowego. Należy ona – wraz ze spółką akcyjną – do grupy spółek kapitałowych. Spółka ta posiada podmiotowość prawną. Może pozywać i być pozywaną.

Czy można wyegzekwować spłatę długu na spółce z.o.o.?

Wobec powyższego, należności wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności należy windykować z samej spółki. Ewentualna egzekucji może być w tym zakresie skierowana do całego jej majątku. Niemniej niedopuszczalne jest rozumienie pod pojęciem majątku spółki także majątku jej wspólników. Ci bowiem, zgodnie z regulacją art. 151 § 4 k.s.h., za zobowiązania spółki nie odpowiadają.

Na szczęście dla wierzycieli, windykacja należności wobec spółki z o.o. nie musi się zakończyć na etapie skierowania egzekucji do tegoż podmiotu. Ustawodawca ustalając bowiem kapitałowy charakter spółki z o.o. zdecydował się na pewną furtkę bezpieczeństwa dla jej kontrahentów. Takową stanowi art. 299 k.s.h.

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. (art. 299 k.s.h.)

Artykuł 299 k.s.h. przewiduje możliwość skierowania roszczeń pierwotnie przysługujących wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do członków jej zarządu (jako odrębnych od spółki podmiotów prawa). Główną przesłanką warunkującą możliwość tego rodzaju podmiotowego rozszerzenie odpowiedzialność jest bezskuteczność egzekucji wobec samej spółki. Z drugiej strony, w przypadku wystąpienia przez wierzyciela przeciwko członkom zarządu o zapłatę, każdy z nich może uwolnić się od swojej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Powrót do strony głównej Bloga