Przedawnienie długu - jakie są tego skutki? - blog ekspercki DKOW

Przedawnienie długu – jakie są tego skutki?

20 marca 2020

Artykuł 117 § 1 k.c. explicite wskazuje, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Norma ta, jak i pozostałe zawarte w regulacji prawa prywatnego, nie wyjaśniają jednak, dlaczego instytucja przedawnienia została wprowadzona do porządku prawnego.

Wyjaśnienie tego zagadnienia wymaga rozważenia problemu upływu czasu w prawie. Fakt ten jest niezaprzeczalny i wywołuje pewne konsekwencje dla sytuacji adresatów norm prawnych. Po pierwsze można stwierdzić, że upływ czasu rodzi konsekwencje dla umów tego rodzaju, że powoduje nadejście terminów ich realizacji. Po drugie zaś upływ czasu wpływa na pewność stosunków prawnych. Oczywiste jest bowiem to, że im dłuższy okres upłynął od ustalenia określonych praw lub obowiązków, tym trudniejsze staje się dochodzenia ich realizacji i tym bardziej niepewna jest sytuacja podmiotów z nimi związanych (np. dłużnik nie wie czy wierzyciel zamierza jeszcze skorzystać ze swojego uprawnienia). Aby stan taki ograniczyć ustawodawca zdecydował się na zniesienie niepewności w określonych terminach, które nazywa się terminami przedawnienia.

Przedawnienie długu – skutki

Z kolei, jeżeli chodzi o skutki przedawniania, to o takowych ustawodawca wprost rozstrzygnął w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia (jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne). Przepis ten, choć pozwala odmówić dłużnikowi spełnienia świadczenia, to nie ogranicza uprawnień wierzyciela do domagania się tego co mu należne (inną kwestią jest to, czy wierzyciel posiada pełne instrumentarium procesowe do dochodzenia roszczeń – por. art. 50529a k.p.c.). Wyjątek od takiej reguły stanowi art. 117 § 3 k.c., który stwierdza, że po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii przedawnienia długu? Skontaktuj się z nami

Powrót do strony głównej Bloga